Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo škodu vzniklou jiné osobě poškozením či zničením hmotné věci v souvislosti s oprávněně prováděnou činností.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnick...

Více informací

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Pro koho je určeno?

Pro všechny podnikatelské subjekty.

Co může být předmětem pojištění?

Povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví a na věci:

 • způsobenou provozní činností
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • pojištění nákladů na stažení výrovku z trhu
 • vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na zdraví žáků a učňů
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské
 • čisté finanční škody
 • nemajetková újma – ochrana osobnosti
 • škody na cizích věcech – převzatých nebo užívaných
 • škody na životním prostředí
 • náklady řízení, náklady právního zastoupení poškozeného v případě soudního sporu o povinnost nahradit škodu či újmu

Pojištění profesní odpovědnosti

Více informací

Pojištění profesní odpovědnosti

Pro koho je určeno?

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát
 • zprostředkovatel pojištění
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě
 • dražebník
 • oceňovatel majetku
 • zadavatel klinického hodnocení
 • insolvenční správce
 • veterinář a veterinární technik
 • lékaři a zdravotnická zařízení
 • autorizovaná osoba
 • překladatel, tlumočník
 • geodet, zeměměřič
 • IT specialista
 • notář

Nejedná se o kompletní výčet, uvedeny jsou pouze příklady profesí, kterým je pojištění určeno.

Co může být předmětem pojištění?

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem.  Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní činnosti:

 • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)
 • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci)
 • finanční (ve většině případů)

Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní činnosti, a to:

 • újmy na životě a zdraví
 • škody vzniklé poškozením, zničení nebo pohřešováním věci
 • finanční škody

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Více informací

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pro koho je určeno?

Právnickým nebo fyzickým osobám, které za úplatu pro cizí potřeby provozují silniční nákladní přepravu.

Co je předmětem pojištění?

Povinnost silničního dopravce nahradit škody na přepravovaném nákladu nastalé při vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě. 

Jaká rizika mohou být pojištěna?

 • škody na přepravovaném nákladu
 • zachraňovací náklady, náklady soudního řízení
 • nakládka nebo vykládka
 • loupežné přepadení, odcizení, ztráta přepravovaného zboží
 • škody na přepravovaných ojetých nebo havarovaných motorových vozidlech
 • škody na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních
 • odpovědnost za škodu poddopravce
 • odpovědnost za plnou hodnotu zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR
 • škody na výbušninách a třaskavinách
 • kabotáž na území států EU

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Více informací

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pro koho je určeno?

Právnickým nebo fyzickým osobám, které se na základě zasílatelské smlouvy zavazují příkazci, že vlastním jménem a na jeho účet obstarají vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu zásilky.

Co je předmětem pojištění?

Povinnost zasílatele nahradit příkazci škody vzniklé v souvislosti s obstaráním přepravy.

Jaká rizika mohou být pojištěna?

 • škody na přepravovaných věcech – zničení, poškození věci
 • finanční škody
 • zachraňovací náklady a náklady na řízení o náhradě škod

Příklady škod z pojištění odpovědnosti zasílatele

 • škody v důsledku poskytnutí chybných informací dopravci
 • škody vzniklé chybným obstaráním přepravy
 • škody v důsledku nesprávných údajů v přepravních dokladech
 • škody vzniklé při skladování, paletizaci, balení či signování zboží

Pojištění odpovědnosti municipalit

Více informací

Pojištění odpovědnosti municipalit

Pro koho je určeno?

 • pro obce, města, městské části a obvody, kraje
 • pro zařízení bez právní subjektivity – organizační složky měst, obcí, krajů (obecní policie, jednotky sboru dobrovolných hasičů)

pro zařízení s právní subjektivitou:

 • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)
 • obecně prospěšné společnosti (sport, kultura …)
 • obchodní společnosti (technické služby, čističky vod)
 • školská zařízení (mateřská škola, základní škola, lidové školy umění)
 • pro dobrovolné svazky obcí

Co může být předmětem pojištění?

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy na majetku či zdraví:
 

 • způsobenou provozováním podnikatelské činnosti
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • čisté finanční škody
 • škody na cizích věcech převzatých nebo užívaných
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
 • nemajetková újma -  právo na ochranu osobnosti
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na věcech a zdraví žáků
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie, obecního hasičského sboru
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • způsobenou provozováním sportovních aktivit, sociálních služeb, kulturních aktivit apod.
 • dále je možné sjednat pojištění odpovědnosti starostů a členů zastupitelstva

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D...

Více informací

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D&O

Pro koho je určeno?

 • pro členy orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista apod.),  včetně dceřiných společností
 • pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu (§46, odst. 3 zákona o obchodních korporacích)
 • pro zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
 • pro manžele, manželky pojištěné osoby uvedené výše
 • pro dědice nebo zákonné zástupce pojištěné osoby uvedené výše
 • pro vlivné osoby dle § 71 zákona o obchodních korporacích
   

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené a jejich rozhodnutí mohou mít značné negativní důsledky je toto pojištění pro členy orgánů společnosti či manažery společnosti nezbytné.
 

Co může být předmětem pojištění?

 • újma způsobená jinému (např. zákazníkovi, dodavateli, věřiteli) i samotné společnosti
 • újma způsobená majoritnímu akcionáři (vlastníkovi)
 • náklady právního zastupování
 • pokuty, penále
 • náklady na šetření
 • náklady na extradiční řízení
 • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě
 • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení
 • náklady na psychologickou pomoc
 • náklady v neodkladných případech
 • náklady na předcházení nároku
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
 • náklady na obnovení dobré pověsti, očištění jména
 • náhrada ztráty za účast na soudním jednání
 • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví
 • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti
 • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 nového občanského zákoníku a § 68 zákona o obchodních korporacích
 • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění – od data založení společnosti

Příklady škod

 • uzavírání smluv a jednání za společnost
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy
 • investiční rozhodnutí
 • úkony v bankovním styku
 • úkony v obchodním styku
 • majetkové úkony
 • změny základního kapitálu
 • neplatné ukončení pracovního poměru
 • změny struktury společnosti

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnava...

Více informací

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pro koho je určeno?

 • pro zaměstnance podle zákoníku práce
 • pro příslušníky vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby
 • pro vojáky z povolání

Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost zaměstnance (pojištěného) za škodu, která v důsledku jeho jednání vznikne zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi. Obecná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 250 zákoníku práce.
Podle § 257 odst. 2) zákoníku práce může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • škody vzniklé poškozením či zničením věcí
 • finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci
 • čisté finanční škody
 • újmy na životě a zdraví
 • náklady právního zastoupení

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z pov...

Více informací

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy

Pro koho je určeno?

Pro všechny zaměstnavatele s alespoň jedním zaměstnancem. Nevztahuje se na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

Na koho se vztahuje?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě:

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce.  Pojištění se nevztahuje na členy dozorčích rad, statutárních orgánů, jednatele, společníky, a to i přes to, že od 1. 1. 2012 je za tyto pracovníky odváděno sociální pojištění.

Rozsah pojištění

Zákonným pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Právní úprava

Vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou upraveny podmínky a sazby pro odvod pojistného.

Jak pojištění sjednat?

 • pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva
 • pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.

Kdo pojištění provozuje?

 • Generali Česká pojišťovna a.s. – zde jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli toto pojištění sjednáno smluvně s Českou pojišťovnou a.s. do 31. 12. 1992, a dále jsou takto pojištěni zaměstnavatelé, na něž přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů. Informace k hlášení pracovních úrazů a formuláře najdete na odkazu 
  https://www.generaliceska.cz/pracovni-uraz
 • Kooperativa pojišťovna a.s. – zde jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištěni nejsou zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno s Českou pojišťovnou k 31. 12. 1992 – viz výše. Podrobnosti k přihlášení, výpočtu pojistného a hlášení pracovních úrazů najdete na odkazu 
  http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele