Pojištění speciálních rizik

Pojištění speciálních rizik nabízí pojištěným rozšířenou pojistnou ochranu vůči negativním sociálním jevům, případně nadstavbu k běžně sjednávaným druhům pojištění.

 

Pojištění kybernetických rizik

Více informací

Pojištění kybernetických rizik

Kybernetická rizika se kvůli vzrůstajícím hrozbám v online prostředí a stoupajícímu počtu kybernetických útoků dostávají do popředí rizikových analýz již několik let. V roce 2022 poprvé obavy z ransomwarových útoků, úniků dat či výpadků IT systémů předčily i klasická rizika, jako je přerušení provozu nebo přírodní katastrofy. Řešením těchto obav přitom může být pojištění kybernetických rizik, které společnost ochrání jak před útokem hackera, tak před nedbalým jednání vlastního zaměstnance nebo selháním zabezpečení sítě. 

Pojištění kybernetických rizik je určeno pro široké spektrum společností působících v různých oborech: 

 • výrobní společnosti
 • společnosti disponující velkým množství dat (nemocnice, školy)
 • ubytovací, rekreační a obdobná zařízení
 • společnosti vytvářející mediální obsah
 • společnosti z oblasti IT a on-line prodeje
  a mnoho dalších

 

Pojištění kybernetických rizik se skládá z několika složek. Kryje jednak odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě typicky poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, únikem nebo dočasnou nedostupností dat a osobních údajů. Dále toto pojištění nahradí vlastní finanční náklady vynaložené pojištěným na řešení kybernetického incidentu. Jde především o náklady na právní ochranu, náklady na obnovu dat a zprovoznění systémů, příp. i výkupné při vydírání hackerem a pokuty uložené dozorovým orgánem. V neposlední řadě lze pak v rámci pojištění kybernetických rizik připojistit vlastní ušlý zisk pojištěného z důvodu kybernetického přerušení provozu.

Součástí pojištění kybernetických rizik je často také asistenční služba, díky níž získá pojištěný bezplatnou pomoc odborníků na kybernetická rizika při hackerském útoku, včetně příp. zásahu expertů přímo v prostorách pojištěného.

Nejčastějšími příčinami kybernetického incidentu jsou: 

 • hackerský útok
 • nedbalí nebo neloajální zaměstnanci (pojištění kryje i úmyslné jednání zaměstnance)
 • ztráta nebo odcizení hardware (notebook, smartphone), ale i údajů v papírové podobě
 • zastaralé hardwarové vybavení / zastaralý software

 

Z pojištění kybernetických rizik lze řešit široké spektrum škod od úmyslného zneužití dat neloajálním zaměstnance, přes přerušení provozu ubytovacího zařízení z důvodu výpadku sítě nebo zavirování systému řídícího výrobu při rutinní aktualizaci, až po DDoS útok na e-shop. 

Pojištění dronů

Více informací

Pojištění dronů

Pro Váš dron umíme zprostředkovat pojištění havárie i odpovědnosti.

Přestože drony malých rozměrů se dnes v médiích objevují hlavně v souvislosti s tématem hrozby ztráty soukromí, riziko poškození cizího majetku či úrazu se nevyplácí bagatelizovat, a to i s ohledem na zvýšení částek za odškodnění fyzické a psychické újmy. Specialisté CARE Insurance Broker Vám pomohou s uzavřením vhodného pojištění právě pro vás. Pojištění zprostředkujeme nejen majitelům komerčně využívaných strojů, jež je povinné pro všechny, ale i těm, kteří je používají čistě pro rekreaci. V případě hobby provozování dronu je zatím pojištění odpovědnosti povinné jen v případě, že dron váží více než 20 kg. 
Toto pojištění slouží podobně jako u pojištění vozidel. Pokud při provozování dronu způsobíte škodu třetí osobě, prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu lze uhradit způsobenou škodu, a to až do výše sjednaného limitu plnění.
Kromě odpovědnostního pojištění doporučujeme i havarijní pojištění, které vám rovněž pomůžeme sjednat. Váš dron bude pojištěný jak proti nahodilým událostem během letu, tak proti krádeži či živelním událostem během nečinnosti dronu při uskladnění nebo přepravě.

Pojištění pohledávek

Více informací

Pojištění pohledávek

Pro koho je určeno?
Pojištění pohledávek je druh pojištění pro klienty, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby v tuzemsku i zahraničí s odloženou splatností a hrozí jim riziko spojené se schopností nebo ochotou jejich odběratelů dostát svým závazkům.

Tento druh pojištění může pomoci udržet zdravé finance firmy díky aktuálním informacím o zákaznickém portfoliu a pomáhá tak ochránit společnosti před ztrátami z neuhrazených faktur. 

Pojištění pohledávek je vždy nastaveno „na míru“ konkrétnímu klientovi.

Jaká pojistná rizika jsou pojištěna?

 • platební nevůle odběratele
 • platební neschopnost odběratele

V rámci těchto rizik je možné do pojištění zahrnout:

 • pojištění výrobních nákladů
 • pojištění zálohových plateb
 • pojištění závazných dodávek
 • pojištění dlouhodobých projektů a technologických celků

 

Hlavní výhody pojištění pohledávek

 • identifikace rizika – prostřednictvím pojišťovny, která sbírá informace a monitoruje velké množství firem, lze zjistit v jaké kondici se konkrétní společnost nachází
 • získání konkurenční výhody – možnost nabízet zákazníkům  atraktivnější podmínky bez obav ze ztrát a vymáhání
 • možnost vstupovat na nové trhy
 • vymáhání pohledávek pojišťovnou
 • odškodnění nezaplacených faktur
 • odškodnění nákladů na vymáhání
 • zlepšení přístupu k financování
 • výhodná cena pojištění v porovnání s výši odškodnění
 • minimální administrativní náročnost
 • kvalitnější správa pohledávek
 • jednoduchá a rychlá komunikace prostřednictvím online systému

 

Na čem závisí cena pojištění?

 • výše obratu k pojištění
 • délka splatnosti faktur
 • struktura odběratelů
 • teritorium obchodování
 • obor podnikání pojištěného

Pojištění smluvních záruk - bondů

Více informací

Pojištění smluvních záruk - bondů

Pro koho je pojištění záruk určeno?
Jedná se o pojištění rizika nesplnění povinnosti pojištěného vyplývajících ze smluv o dílo a dalších obchodních smluv týkajících se provedení prací, dodávek nebo poskytovaných služeb. Určeno dodavatelům, kteří potřebují ručení pro své odběratele, zejména pro klienty účastnící se výběrových řízení.
 

Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění je záruka za:

 • nabídku (Bid bond) - včetně záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách)
 • akontaci (Advance payment bond)
 • řádné provedení smlouvy (Performance bond)
 • garanční pojištění za kvalitu díla v záruční době (Warranty bond)
 • garanční pojištění za zádržné (Retention bond)
 • celní dluh
 • spotřební daň

 

Hlavní výhody pojištění

 • přístup k zakázkám, kde je vyžadována garance
 • nezvyšuje úvěrovou angažovanost u bank a umožňuje uvolnit prostor bankou schválených rámců pro využití jiných produktů
 • nezatěžuje cash flow a přispívá k zvýšení likvidity pojištěného
 • individuální přístup k požadavkům a potřebám pojištěného i oprávněné osoby
 • jistota plnění pro oprávněnou osobu díky finanční síle pojišťovny
 • plnohodnotná alternativa bankovních záruk

Úrazové a nemocenské pojištění manažerů a klíčov...

Více informací

Úrazové a nemocenské pojištění manažerů a klíčových zaměstnanců

Pro koho je určeno?

Pro všechny společnosti, jejichž manažeři a klíčoví zaměstnanci pracují v plném nasazení a jejich delší nepřítomnost by představovala nákladné hledání náhradního řešení
Co je předmětem pojištění?

Zvýšené náklady na straně pojištěného manažera nebo klíčového zaměstnance
Zvýšené náklady na straně zaměstnavatele (hledání náhradního řešení – náhradní zaměstnanec, nákup služeb, executive search…)

Jaká nebezpečí jsou pojištěním kryta?

 • úraz
 • smrt následkem úrazu
 • nemoc
 • hospitalizace manažera nebo klíčového zaměstnance

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Více informací

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pro koho je určeno?

Pro všechny dopravní společnosti, provozující na základě koncese vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu osob nebo zboží a jsou dle zákona 111/1994 Sb. povinni prokázat příslušnému Dopravnímu úřadu finanční způsobilost.

Co je předmětem pojištění? 
Prokázání finanční způsobilosti. Lze ji prokázat několika způsoby a jedním z nich je kvalitní pojištění finanční způsobilosti.

Další druhy pojištění

Více informací

Další druhy pojištění

 • pojištění letadel – pojištění odpovědnosti z provozu i kasko
 • pojištění lodí – pojištění odpovědnosti z provozu i kasko
 • pojištění úpadku cestovní kanceláře
 • pojištění úpadku agentury práce
 • prize Indemnity Insurance (pojištění výhry) včetně Hole in One
 • pojištění terorismu, únosu
 • pojištění zpronevěry
 • komplexní pojištění filmových a televizních produkcí
 • pojištění ekologické újmy
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění finanční opravy poskytnuté dotace
 • zdravotní pojištění cizinců
 • cestovní pojištění skupinové/firemní
 • úrazové a nemocenské pojištění členů statutárních orgánů