Zemědělské pojištění

Pojistný program zemědělského pojištění kryje škody způsobené na porostech a hospodářských zvířatech.

Pojištění hospodářských zvířat

Více informací

Pojištění hospodářských zvířat

 • pojištění se vztahuje na úhyn, nařízené utracení nebo poražení zvířete z pojištěné příčiny
 • nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce, kozy, drůbež
 • pojištění je určeno pro právnické i fyzické osoby podnikající v oboru zemědělství

Základní pojištění se vztahuje na případy škod vzniklých v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat z důvodu:

 • vyjmenovaných nákaz (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE); jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu; neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu
 • zasažení zvířete elektrickým proudem
 • přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami akutní otravy exogenními jedovatými látkami
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy)

Doplňkové pojištění

Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit o další pojistná nebezpečí, pojištění zvířat pro případ jednotlivých škod z příčin:

 • akutní neinfekční nemoc
 • úraz
 • porodní škody

Možnosti připojištění (dle VPP jednotlivých pojistitelů) např.:

 • připojištění pro případ odcizení – určeno pro pastevně chovaný skot
 • připojištění úhrady kadáverů
 • výpadek proudu způsobený poruchou vnitřní technologie – pro prasata a drůbež
 • salmonela v prostředí
 • zmetání plodu (po 7.měsíci březosti), úhyn telete (do 72 hod po porodu)

Pojištění plodin - polních plodin, speciálních plodi...

Více informací

Pojištění plodin - polních plodin, speciálních plodin, indexové pojištění sucha

 • pojištění kryje ztráty na výnosech plodin vzniklých v důsledku nepříznivých vlivů počasí
 • pojištění je určeno pro právnické i fyzické osoby podnikající v oboru zemědělství

Základní pojištění

 • krupobití, požár

Doplňkové pojištění tvoří

 • vichřice, záplava, povodeň, sesuv půdy, zimování nebo vymrznutí, zimní mráz, jarní mráz, požerky slimáků, škody škůdci, polehnutí, sucho

Je možné pojistit:

 • plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, jahody, krmné pícniny)
 • ovoce
 • chmel
 • vinnou révu
 • trvalé travní porosty
 • okrasné rostliny
 • rostliny ve sklenících nebo fóliovnících
 • semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin
 • porosty námelového žita a námele

Pojištění lesních porostů

Více informací

Pojištění lesních porostů

Lesní porosty lze pojistit pro případ poškození nebo zničení požárem nebo vichřicí.

Typy pojištění:

 • "dřevo"- Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, vztahující se na hodnotu lesních porostů.
 • "vytěžení"- Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím vztahujícím se na vícenáklady na těžbu a soustřeďování zásoby dřeva.
 • "zalesnění" - Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo zničení pojištěných porostů sjednaným pojistným nebezpečím, vztahujícím se na náklady na nové zalesnění.

Základním pojištěním je sjednání pojistného nebezpečí požár – dřevo.
K základnímu pojištění lze sjednat další pojistná nebezpečí a typy pojištění.

Pojištění lesních školek

Pojištění je určeno pro lesní sadební materiál pěstovaný v lesních školkách.

Základní pojištění

 • kroupy, požár (musí být sjednáno na veškerý pěstovaný sadební materiál)

Připojištění

 • vichřice, záplava, povodeň, mráz nebo sesuv půdy (lze pro vybraný sadební materiál sjednat pouze k základnímu pojištění)

Pojištění koní

Více informací

Pojištění koní

Základní pojištění

Vztahuje se na případy škod v důsledku uhynutí nebo utracení koně z důvodu: 

 • nákazy
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy)
 • úrazu operace
 • porodu a zmetáni
 • získané nemoci akutní otravy

Připojištění

Pojištění koní lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • náklady na léčení (ošetření a léčení koně na klinice) s limitem plnění až 100 000 Kč
 • náklady na léčení ve stáji (ošetření a léčení koně veterinářem v místě ustájení) s limitem plnění až 30 000 Kč (např. z důvodu úrazu, kolikového onemocnění nebo porodních komplikací);
 • zmetání, porod mrtvého hříběte, vrozené vady hříběte, nemoci a úraz hříběte pojištěné klisny (vztahuje se na plod od 150. dne březosti klisny do šesti měsíců věku narozeného hříběte);
 • ztráta schopnosti závodit (pouze pro dostihové koně dvou-, tří – a čtyřleté).


Do pojištění se nepřijímají koně starší 10 let včetně, u již pojištěných koní pojištění zaniká v roce, kdy kůň dovrší 14 let. Pojistnou částku koně si stanovuje chovatel.