Právní informace

Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů

V níže uvedených odkazech jsou vám k dispozici základní informace související s plněním informační povinnosti podle platných právních předpisů:

Zákon č. 634/1992 Sb.

Více informací

Zákon č. 634/1992 Sb.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.czu pojistných smluv životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz.

Postup při podání stížnosti, reklamace

Více informací

Postup při podání stížnosti, reklamace

V případě, že chcete reklamovat službu poskytnutou poradcem společnosti CARE Insurance Broker, a.s., případně podat stížnost na jeho činnost, postupujte dle pokynů našeho reklamačního řádu.

 

Tento dokument ke stažení ve formátu PDF zde.

Zpracování osobních údajů

Více informací

Zpracování osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

 

Dokument ke stažení ve formátu PDF zde.

Pravidla řízení střetů zájmů

Více informací

Pravidla řízení střetů zájmů

Dokument ke stažení ve formátu PDF zde.

Informace o samostatném zprostředkovateli a zprostředko...

Více informací

Informace o samostatném zprostředkovateli a zprostředkování pojištění

INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

CARE Insurance Broker, a.s., IČO: 049 70 586, se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění dále (jen „ZoDPZ“) registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB. Kontaktní údaje: CARE Insurance Broker, a.s.: Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, telefon: +420 608 216 596, e-mail: info@careinsurance.cz (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“).

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele2,3 uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále „VZ“1). Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může zákazník nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email). Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.careinsurance.cz, s čímž zákazník podpisem tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu. V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel a VZ nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele.

INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele www.careinsurance.cz. Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích, potřebách a cílech zákazníka“. Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění poskytuje doporučení ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou případů uvedených v § 77 odst. 3 ZoDPZ.

Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka – www.cnb.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr – www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. – www.ombudsmancap.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.

 

___________________________________________________________________________

1 Do okamžiku přeregistrace Společnosti na samostatného zprostředkovatele a jeho podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů na VZ dle ust. § 120 ZoDPZ se VZ rozumí podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 6 zákona č. 38/2004 Sb. 

2 Společnost byla ke dni 1. 12. 2018 držitelem registrace pojišťovacího makléře ve smyslu ust. § 8 zákona č. 38/2004 Sb. V souladu s ust. § 120 odst. 4 ZoDPZ ČNB zapíše Společnost po 1. 2. 2019 do registru ČNB jako samostatného zprostředkovatele se stejným rozsahem činností.

3 Společnost byla ke dni 1. 12. 2018 držitelem registrace pojišťovacího agenta ve smyslu ust. § 7 zákona č. 38/2004 Sb. V souladu s ust. § 120 odst. 4 ZoDPZ ČNB zapíše Společnost po 1. 2. 2019 do registru ČNB jako samostatného zprostředkovatele se stejným rozsahem činností.

Hlášení porušení nebo hrozící porušení zákona o ...

Více informací

Hlášení porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění

Prostřednictvím tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.

Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje.

Hlášení můžete provést také prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu CARE Insurance Broker, a.s., PODÁNÍ, úsek vnitřní kontroly, Mánesova 16, 612 00 Brno.

V souladu se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR naleznete zde.

Veškerá hlášení budou vyhodnocena úsekem vnitřní kontroly CARE Insurance Broker, a.s. v souladu s platným právním řádem a příslušnou interní normou.

 

Podání hlášení

 

Vaše podání bude doručeno na e-mail oprávněné osoby (úsek vnitřní kontroly).

Informace související s udržitelností

Více informací

Informace související s udržitelností

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení“)

Společnost CARE Insurance Broker, a.s. je samostatným zprostředkovatelem pojištění (dále jen „Společnost“) na kterého se s výjimkou některých ustanovení vztahuje Nařízení, které je účinné od 10. března 2021.
Předmětem úpravy Nařízení je dle čl. 1 stanovit harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům. Toto Nařízení se v souvislosti s předmětem činnosti Společnosti vztahuje zejména na zveřejňování informací zejména u pojistných produktů s investiční složkou. 
Udržitelnou investicí se dle Nařízení rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.
Společnost zohledňuje v souladu s Nařízením případné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, kterými se dle Nařízení rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Všechny nepříznivé dopady se společnost snaží zohledňovat při výkonu svého předmětu činnosti, ale také při nakládání s informačními technologiemi, při provozu budov apod. 


Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do pojišťovacího poradenství
V rámci činnosti samostatného zprostředkovatele Společnost zprostředkovává také rezervotvorné životní pojištění, proto by např. vždy v rámci poskytnutí rady ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, měly být zohledněny stěžejní nepříznivé dopady na udržitelnost, které by měly odpovídat politikám začleňování rizik v souvislosti s udržitelností. Tyto politiky jsou vymezeny ve vnitřních předpisech společnosti, přičemž jsou závazné pro všechny pracovníky, vázané zástupce i doplňkové pojišťovací zprostředkovatele Společnosti. Před sjednáním či podstatnou změnou pojištění by měly být vždy zohledněny potřeby, cíle a zájmy zákazníka. U rezervotvorného pojištění by měl být upřednostněn produkt obsahující investiční nástroj, který podporuje enviromentální, sociální a jiné související faktory, jež mají příznivý dopad na životní prostředí.  Společnost se také snaží zohlednit návratnost finančního produktu s rezervotvornou složkou s ohledem na ESG kritéria ve smyslu Nařízení (rizika enviromentální, sociální a v oblasti správy a řízení).


Informace o zásadách odměňování osob v souvislosti se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti
Zásady odměňování Společnosti jsou nastaveny transparentně a jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, přičemž nikoho nemotivují k distribuci pojištění bez předchozího zohlednění rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadů na udržitelnost.

Oznámení týkající se možného porušení zákona č....

Více informací

Oznámení týkající se možného porušení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Oznámení týkající se možného porušení zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), můžete učinit v případě, že jste se o jednání ve společnosti (dále jen „Společnost“), které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Společností a jejím smluvním partnerem. Podle okolností ale není vyloučeno přijetí oznámení ani od jiných osob. Další informace jsou obsaženy v ustanovení § 2 ZOO. Oznámení lze učinit i anonymně.

 

Příslušná osoba k přijetí a zpracování oznámení

Příslušnou osobou k přijímání a zpracování oznámení v rámci Společnosti je: Mgr. Petr Deduch

 

Podání oznámení

Oznámení možných protiprávních jednání v rámci Společnosti lze podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky
 • Písemně
  • listovní podání na adresu: Demlova 265/12, 613 00 Brno k rukám příslušné osoby a s označením „NEOTVÍRAT“
 • Osobně
  • lze si domluvit osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím jejího telefonního čísla, nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: ochranaoznamovatelu@okholding.cz
  • budete-li souhlasit, z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně je možné vyhotovit zvláštní záznam z toho jednání, který zachytí jeho obsah, přičemž budete mít možnost se k němu následně vyjádřit

 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele

Příslušná osoba je povinna posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, bude-li znát jeho totožnost. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

 

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachovává důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele i informacím uvedeným v oznámení.

Každý oznamovatel má právo na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

 

Alternativní podání oznámení

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)
  • pokud se jedná o protiprávní jednání ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tak je možné oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Další informace a kontakty pro podání oznámení jsou na internetových stránkách FAÚ: https://fau.gov.cz/kontakty

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vyplňte a odešlete formulář níže: